Sonasea Phu Quoc

Sonasea Phu Quoc

Địa chỉ: Đường Bào, Phú Quốc, Kiên Giang.

Sản phẩm thi công: Màn vải.