Comet Zindo

comet zindo 1

Hình ảnh

comet zindo 2
comet zindo 3
comet zindo 4
comet zindo 5
comet zindo 6
comet zindo 7
comet zindo 8
comet zindo 9
comet zindo 10

Thông số kỹ thuật

comet zindo 11