Somerset Ho Chi Minh City

Somerset Ho Chi Minh City

Địa chỉ: 8A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sản phẩm thi công: Màn vải