Sedona Suites Ho Chi Minh City

snap sedona

Địa chỉ: 67 Đ. Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sản phẩm thi công: Màn vải.