Hermes Union Square HCM City

Hermes Union Square Ho Chi Minh City

Đia chỉ: Union Square, 171 Đ. Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sản phẩm thi công: Màn cuốn, màn vải, màn tre.