Citadines Blue Cove DaNang

Citadine

Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Duyệt, đường Nai Sơn Trà,  Đà Nẵng

Sản phẩm thi công: Màn vải.