Bitexco Financial Tower

bitexco

Địa chỉ: Số 02 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm thi công: Màn cuốn