New World Saigon Hotel

NWSGN-

Địa chỉ: 76 Đ. Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sản phẩm thi công: Màn vải, màn gỗ